Rozpoznanie i zintegrowanie środowiska wychowawczego

 

Zadania

Sposoby i formy realizacji

Termin realizacji

Odpowiedzialni

 

Diagnoza stanu potrzeb

•Sporządzenie listy uczniów wymagających wsparcia psychologiczno-pedagogicznego w poszczególnych klasach.

- organizowanie zajęć zespołów dydaktyczno – wyrównawczych i korekcyjno – kompensacyjnych

• Badanie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów na poszczególnych etapach nauczania – przeprowadzanie „badań na wejściu” w klasach I SP i IV SP oraz IG.

• Przeprowadzenie próbnego egzaminu.

 •Przeprowadzenie „Trzecioteściku”.

• Organizowanie pomocy koleżeńskiej dla uczniów z trudnościami w nauce w obrębie

klas.

wrzesień

Wychowawcy

Pedagog szkolny

 

Terapeuta pedagogiczny

M. Kilar

 

 

Wychowawcy klas

 

 

na-le przedmiotów

 

 

 

T.Wais

 

Nauczyciele

Wykorzystanie przez nauczycieli różnorodnych metod nauczania. Indywidualizacja procesu nauczania na lekcji.

 

 

•Dostosowanie metod pracy do indywidualnych potrzeb ucznia

 

Cały rok szkolny

Nauczyciele

 

Kształtowanie poczucia

tożsamości ze szkołą.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyrabianie  nawyku

czczenia pamięci o zmarłych mieszkańcach wsi i wojennych  bohaterach

 

 

Organizowanie sytuacji wychowawczych sprzyjających integracji całej społeczności

uczniowskiej:

• Wybory do Samorządu Szkolnego

•Wycieczki klasowe - edukacyjne i krajoznawcze

•Spotkania „wigilijne” i „przed Świętami Wielkanocnymi”

•Dzień sportu –Dzień dziecka

• Zawody i turnieje sportowe

 

 

 

Porządkowanie i dekorowanie grobów przed dniem Wszystkich Świętych oraz pomnika męczeństwa ofiar II światowej w rocznicę wybuchu wojny.

 

Uczestniczenie w obchodach świąt kościelnych:

- odpust parafialny,

- rekolekcje wielkopostne,

- spowiedzi przedświąteczne,

- procesja do kościoła z palmami.

 

 

Konkurs na szopkę bożonarodzeniową.

 

 

Zgodnie z kalendarzem imprez i uroczystości szkolnych

 

 

 

grudzień

 

 

czerwiec

 

 

 

Cały rok szkolny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

listopad/ grudzień

 

 

 

 

 

 

grudzień

 

Wychowawcy

Nauczyciele

 

 

SU i wychowawcy

 

 

 

Nauczyciele wychowania fizycznego

SU

 

 

 

Nauczyciele

 

 

 

 

Wychowawcy

Nauczyciele

 

S. Kuśnierczak,

wychowawcy klas

 

ks. W. Słotwiński

 

opiekunowie SU

 

 Praca indywidualna

z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

• Współpraca wychowawcy z pedagogiem szkolnym.

• Praca indywidualna ze specjalistą( Asperger, surdologopeda).

• Współpraca nauczycieli z rodzicami.

W miarę potrzeb

Wychowawcy

Pedagog szkolny

Rodzice

 

 

Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa

 

Zadania

Sposoby i formy realizacji

Termin realizacji

Odpowiedzialni

 

Podnoszenie poziomu dyscypliny w szkole

 

•Promowanie wzorowych postaw.

•Stosowanie sankcji wobec osób

naruszających regulaminy.

Cały rok szkolny

 

Dyrektor

Wychowawcy

Nauczyciele

Ochrona uczniów przed treściami niebezpiecznymi

•Lekcje wychowawcze na temat „Cyberprzemocy”.

• Cyberprzemoc jej wpływ na rozwój dziecka

Zgodnie z tematyką godzin wychowawczych

Zajęcia z pedagogiem szkoły

 

Wychowawcy wszystkich klas

 

Pedagog szkolny, informatyk

Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizowanie pracy opiekuńczej

    w świetlicy szkolnej.

 

• Bezpieczeństwo uczniów w drodze do szkoły – lekcje wychowawcze, spotkanie z policjantem

• Bezpieczeństwo uczniów w szkole (szkolenia bhp, dyżury nauczycieli, monitoring)

•Uświadomienie uczniom odpowiedzialności za swoje słowa i czyny( konsekwencje prawne).

•Zapoznanie uczniów z procedurami postępowania w sytuacjach kryzysowych i zagrożenia bezpieczeństwa w szkole.

 

• Zapewnienie uczniom opieki i warunków

 bezpiecznego pobytu w szkole, po lub przed lekcjami.

• Pomoc dzieciom w odrabianiu pracy domowej.

•Organizowanie zajęć tak, aby dzieci miały

 swobodny wybór formy zajęć i mogły wypocząć kiedy są zmęczone.

 

 

Zgodnie z tematyką godzin wychowawczych

Cały rok szkolny

 

 

 

 

IX/X

 

Wg potrzeb

 

 

 

 

Cały rok szkolny

 

Wychowawcy klas

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

Wychowawcy

 

 

Wychowawcy

 

 

 

 

Nauczyciel prowadzący świetlicę

 

 Kształtowanie umiejętności społecznych ważnych w kontaktach z innymi ludźmi

 

Zadania

Sposoby i formy realizacji

Termin realizacji

Odpowiedzialni

 

Kształtowanie umiejętności komunikacyjnych

 

• Lekcje wychowawcze lub zajęcia warsztatowe nt. komunikacji werbalnej i niewerbalnej, (metody komunikacji, pokonywanie barier komunikacyjnych, itp.).

• Umiejętne prowadzenie dyskusji.

•Konflikty – konstruktywne sposoby ich rozwiązywania.

•Techniki wspomagające konstruktywne rozwiązywanie konfliktów (mediacje i negocjacje).

•Asertywność- metoda konstruktywnych zachowań.

Zgodnie z tematyką godzin wychowawczych

 

 

 

Wychowawcy klas

 

 

 

 

Wychowanie w duchu poszanowania godności drugiego człowieka i tolerancji dla odmienności światopoglądowej, religijnej, narodowej, kulturowej

• Uczucia i ich znaczenie w naszym życiu:

Mój stosunek do odmienności, Człowiek tolerancyjny, czyli jaki?

 

Zgodnie z tematyką godzin wychowawczych

 

Wychowawcy klas, ksiądz, WDŻ

 

 

 

 

Rozwijanie wartości związanych z rodziną, miłością i przyjaźnią

•Lekcje wychowawcze poświęcone: rodzinie, miłości,  przyjaźni.

Zgodnie z tematyką godzin wychowawczych

Wychowawcy klas,  WDŻ

 

 Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród młodzieży

 

Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród  młodzieży.

•Udział w akcjach promujących czytelnictwo

•Udział w konkursie czytelnictwa

•Udział w kiermaszu książki

Cały rok szkolny

 

Nauczyciele języka polskiego

Bibliotekarz szkoły,

 

 

Kształtowanie człowieka kulturalnego wrażliwego na potrzeby innych i świadomie uczestniczącego kulturze

 

Zadania

Sposoby i formy realizacji

Termin realizacji

Odpowiedzialni

 

Kształtowanie nawyku

kulturalnego zachowania się w klasie, w szkole, w miejscach publicznych

• Omówienie zasad kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach życiowych.

• Reagowanie na przejawy niekulturalnego zachowania się w szkole i poza szkołą.

• Wskazywanie alternatywnych (kulturalnych) sposobów zachowania się w szkole i poza szkołą.

•Uświadamianie potrzeby umiejętnego wpływania na zachowanie kolegów.

• Budowanie nieagresywnych zachowań rówieśniczych.

• Pogadanki na lekcjach wychowawczych na temat właściwego zachowania (zwłaszcza przed wyjazdami  na konkursy, do kina, teatru).

•Projekcja filmów z cyklu Zachowuj się… „Savoir  vivre dla młodych”

 

 

Zgodnie z tematyką godzin wychowawczych

Cały rok szkolny

 

 

 

Wychowawcy klas

Dyrektor

Wszyscy nauczyciele,

Pracownicy szkoły

 

wychowawcy klas, nauczyciel  WDŻ

 

 

 

 

wychowawcy klas, nauczyciel  WDŻ

 

Uwrażliwianie na potrzeby

innych

• Udział w akcjach charytatywnych organizowanych przez szkołę np.:

- „Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę”,

- „Góra grosza”,

- „ Do serca przytul psa”

- „ Pola nadziei”

- „WOŚP”

- zbiórka nakrętek, pościeli, baterii itp.

  - „Skarbonka Wielkopostna”

 - mikołajkowe akcje dla potrzebujących dzieci

 

 

 

Cały rok szkolny

 

 

 

 

SU

Wychowawcy klas

 

Kształtowanie pożądanych postaw moralnych młodzieży

 

• Tworzenie sytuacji wychowawczych posiadających walory moralne – lekcje

religii.

Zgodnie rozkładem materiału

 

 

ks. W. Słotwiński

 

 

 

Rozwijanie obowiązkowości i punktualności

 

 

• Systematyczna kontrola realizacji obowiązku szkolnego. Monitorowanie frekwencji na zajęciach.

•Zapoznanie uczniów na godzinach wychowawczych ze Statutem Szkoły, WSO, Programem Wychowawczo - profilaktycznym.

• Zapoznanie ucznia z systemem kar i nagród

w szkole

• Nagradzanie uczniów wzorowo wywiązujących się z obowiązków szkolnych.

• Stosowanie kar statutowych dla uczniów łamiących zasady regulaminu szkolnego

 

 

Cały rok szkolny

 

Wrzesień

 

 

 

 

 

Wrzesień

 

 

Koniec semestru  I

i koniec roku szkolnego

 

Wychowawcy

 

 

Wychowawcy

 

 

 

 

Wychowawcy

 

Wychowawcy

 

Dyrektor, wychowawcy, nauczyciele

Zachęcanie do czynnego uczestnictwa w życiu kulturalnym

 

 

 

 

 

 

Analiza i eksponowanie osiągnięć uczniów

• Wspólne organizowanie imprez szkolnych, angażowanie młodzieży do udziału w przedsięwzięciach szkolnych, zajęciach sportowych, konkursach, pracy w SU.

• Udział młodzieży w wydarzeniach kulturalnych w środowisku lokalnym

 

 

Prezentacja osiągnięć uczniów:

·        na apelach,

·        na wystawach,

·        w  gablotach

·        w kronice szkoły,

·        na  gazetce szkolnej

·         w mediach

·        na stronie internetowej szkoły

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z kalendarzem imprez szkolnych

Wg harmonogramu imprez szkolnych

Organizatorzy

Wychowawcy

Opiekunowie

 

 Wychowanie do wartości

 

 

Wychowanie do wartości

 • Poszanowanie wartości i godności ludzkiej

 • Wdrażanie do rozumienia pojęć: tolerancja, prawo, obowiązek, godność.

 •Lekcje wychowawcze poświęcone budowaniu wartości moralnych pozwalających dokonywać wyborów z  zachowaniem  sprawiedliwości, tolerancji, solidarności, demokracji i wolności , szacunku dla siebie i innych, czyli szeroko pojętych wartości

Zgodnie rozkładem materiału

 

Zgodnie z tematyką godzin wychowawczych

 

Nauczyciel historii, wos, języka polskiego

 

Wychowawcy klas

 

Kształtowanie postaw obywatela, Polaka, Europejczyka umiejącego aktywnie i swobodnie poruszać się

we współczesnym świecie

 

Zadania

Sposoby i formy realizacji

Termin realizacji

Odpowiedzialni

 

Wychowanie do patriotyzmu i

postaw obywatelskich.

 

Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości

• Poznanie ważnych wydarzeń związanych z historią i tradycjami regionu i kraju poprzez realizację tematyki lekcji historii, WOS,

j. polskiego.

• Poznanie miejsc pamięci narodowej w regionie i w kraju.

•Lekcje wychowawcze poświęcone problemowi patriotyzmu i miłości do Ojczyzny.

Zgodnie rozkładem materiału

 

 

 

Zgodnie z tematyką godzin wychowawczych

Wg kalendarza uroczystości

Nauczyciel historii, wos, języka polskiego

 

 

 

 

Wychowawcy klas

Budowanie szacunku dla

symboli narodowych,

religijnych i miejsc pamięci

• Uczestnictwo w uroczystościach upamiętniających różne wydarzenia historyczne np.:

 -Rocznica napaści hitlerowskiej 1 września

- Święto Niepodległości,

- Dzień Patrona szkoły

-Rocznica Konstytucji 3 Maja,

 

 

 

Wrzesień

Listopad

Grudzień

Maj

 

 

 

Odpowiedzialne osoby wg opracowanego kalendarza imprez szkolnych

 

 

Kształtowanie poczucia estetyki i postaw proekologicznych

 

Zadania

Sposoby i formy realizacji

Termin realizacji

Odpowiedzialni

 

Wychowanie człowieka przyjaznego środowisku.

• Lekcje wychowawcze poświęcone problemom środowiska

• Omawianie na lekcjach biologii, geografii oraz podczas wycieczek krajoznawczych zasad zachowania się w miejscach podlegających ochronie.

 

• Udział szkoły w Akcji „Sprzątanie Świata”, „Dzień Ziemi”.

Zgodnie z tematyką godzin wychowawczych

Zgodnie rozkładem materiału

 

 

 

Zgodnie z kalendarzem imprez szkolnych

Wychowawcy klas

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele biologii, chemii

 

Dbanie o czystość i estetykę terenu szkoły.

•Dbanie o porządek w szkole wystrój klas i korytarzy

Cały rok

Opiekun SU

Wychowawcy i opiekunowie klas

  

Wspieranie działań wychowawczych rodziny

 

Zadania

Sposoby i formy realizacji

Termin realizacji

Odpowiedzialni

 

Konstruktywna współpraca

z domem rodzinnym ucznia

• Organizowanie i uczestniczenie w spotkaniach z rodzicami uczniów:

− wywiadówki,

− zebrania semestralne,

− rozmowy indywidualne,

 

• Wzajemna wymiana informacji o uczniu    (o frekwencji,  stanie zdrowia, zachowaniu, trudnościach wychowawczych

czy postępach w nauce) – wywiad

 

•Pomoc psychologiczna dla rodzica- wskazanie sposobów motywowania dziecka do uczestnictwa w zajęciach szkolnych i nauki.

 

 

 

 

Styczeń/Luty

 

W miarę potrzeb

 

Cały rok szkolny

 

 

 

 

W ciągu roku

 

 

 

 

 

Dyrektor

Wychowawcy

Rodzice

 

 

 

Wychowawcy, Pedagog

Rodzice

Wychowawcy, Pedagog

Rodzice

 

Pedagog

Wychowawcy

 

Udział rodziców w planowaniu pracy wychowawczej w szkole

 

•Włączenie rodziców do opracowania i zatwierdzenia: Programu Wychowawczo - profilaktycznego.

• Zapoznanie rodziców z zasadami oceniania,

klasyfikowania i promowania uczniów.

Wrzesień

Dyrektor

Wychowawcy

Rodzice

Udział rodziców w organizowanych imprezach i uroczystościach szkolnych

• Uczestniczenie w świętach klasy lub szkoły, takich jak:

- Rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego

• Wręczenie rodzicom listów gratulacyjnych uczniów z najlepszymi wynikami w nauce

 

 

Wrzesień/czerwiec

Styczeń

Styczeń/czerwiec

 

Wychowawcy klas

Rodzice uczniów klas

 

Wychowawcy wszystkich klas

Organizowanie szkoleń dla rodziców

 Prelekcja dla rodziców

• Pedagogizacja rodziców podczas zebrań klasowych.

Podczas zebrań z rodzicami

Dyrektor

Pedagog szkolny

Wychowawcy klas

Podejmowanie działań przez rodziców na rzecz szkoły

• Pozyskiwanie środków finansowych na rzecz szkoły.

 

Cały rok szkolny

 

Rada Rodziców

 

 Niesienie pomocy pedagogiczno – psychologicznej

 

Zadania

Sposoby i formy realizacji

Termin realizacji

Odpowiedzialni

 

Pomoc uczniowi w przezwyciężeniu problemów osobistych i szkolnych

 

• Rozmowy indywidualne z uczniami.

• Współpraca z pedagogiem szkolnym

•Współpraca z nauczycielami.

• Współpraca z rodzicami.

•Zorganizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów

• Kierowanie uczniów na badania do Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej

W miarę potrzeb

 

 

 

 

 

 

wrzesień

Dyrektor

Wychowawcy

Pedagog szkolny

 

 

 

 

Wychowawcy, Pedagog

 

 Promowanie zdrowego stylu życia i postaw prozdrowotnych

 

Zadania

Sposoby i formy realizacji

Termin realizacji

Odpowiedzialni

 

Promocja zdrowia.

Wzmacnianie czynników chroniących

 

• Realizacja we współpracy z PPP w Miejscu Piastowym programów profilaktycznych.

 

• Współpraca z Ośrodkiem Zdrowia:

- bilanse, fluoryzacja zębów, szczepienia ochronne.

 

•Udział młodzieży w różnorodnych formach zajęć rekreacyjnych i sportowych organizowanych  przez szkołę.

 

•Realizowanie na lekcji biologii, wf i g. wychowawczych tematyki związanej z higieną osobistą oraz racjonalnym odżywianiem.

Cały rok szkolny

 

 

 

Cały rok szkolny

 

 

Cały rok szkolny

 

 

 

 

Cały rok szkolny

 

Wychowawcy klas, pielęgniarka szkolna,

Pedagog

 

pielęgniarka szkolna,

 

SU

Nauczyciele prowadzący zajęcia

Wychowawcy

 

Nauczyciele prowadzący zajęcia

 

Nauczyciele prowadzący zajęcia

 

 

Zmniejszenie zasięgu zachowań ryzykownych.

 

Zachowania agresywne. (agresja słowna, agresja fizyczna i cyberprzemoc), wykroczenia i przestępstwa,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Spotkanie z przedstawicielem policji „Odpowiedzialność  za czyny karalne, cyberprzemoc”

•Zajęcia pedagogiem:

-Kultura osobista w życiu szkolnym – „Zachowuj się!”.

-Przemoc w rodzinie. Gdzie szukać pomocy. 

-Cyberprzemoc jej wpływ na rozwój nastolatka. Gdzie szukać pomocy.

-Depresja. Próby samobójcze

-Sposoby radzenia sobie ze stresem

-Bulling  jako forma mobbingu

-Profilaktyka agresji i przemocy

Zgodnie z rozkładem godz. wych

 

 

 

 

Wg planu pracy pedagoga

 

.

Wychowawcy klas

WDŻ

 

 

 

 

Pedagog, nauczyciele wychowawcy

 

 

 

 

 

 

Zajęcia SKS

Projekt 9,2

Kalendarz

Wskazówki dojazdu

Odsłon artykułów:
507827