W bieżącym roku szkolnym najważniejsze działania w pracy wychowawczej są ukierunkowane na:

 • wzmocnienie wśród uczniów znajomości zasad panujących w szkole, w szczególności prawdomówności oraz szacunku dla innych ludzi,
 • poprawę dyscypliny na lekcjach,
 • poprawę frekwencji uczniów,
 • eliminowanie z życia szkolnego agresji i przemocy rówieśniczej, w tym zjawiska cyberprzemocy,
 • wzbudzanie poczucia przynależności do grupy i respektowania tych samych zasad panujących w szkole,
 • wzmocnienie wśród uczniów umiejętności rozpoznawania swoich potrzeb i możliwości zgodnie z poziomem swojego rozwoju społeczno-emocjonalnego,
 • uświadomienie uczniom szkoły, że mają różne potrzeby i możliwości edukacyjne, co rodzi rozmaite konsekwencje i należy ten fakt zaakceptować i uszanować,
 • motywowanie uczniów do czynienia postępów w nauce i podejmowania wysiłków w rozwoju własnym.

 

W bieżącym roku szkolnym najważniejsze zadania profilaktyczne programu to:

 • wzmocnienie wśród rodziców znajomości zasad panujących w szkole, w szczególności prawdomówności oraz szacunku dla innych ludzi,
 • dbałość o aktywną i wymierną współpracę z rodzicami uczniów
 • zapoznanie rodziców z normami zachowania obowiązującymi w szkole, oraz oczekiwaniami nauczycieli wobec dzieci.
 • uświadomienie rodzicom obowiązku dbania o mienie szkolne oraz zapoznanie ich z konsekwencjami jego łamania,
 • uświadomienie rodzicom wychowawczej roli systemu szkolnego,
 • promowanie zdrowego stylu życia, kształtowanie nawyków prozdrowotnych,
 • przeciwdziałanie przemocy i agresji, w tym zjawiska cyberprzemocy,
 • rozpoznawanie i przeciwdziałanie pojawianiu się sytuacji i zachowań ryzykownych, w tym korzystanie ze środków psychoaktywnych (lekarstw bez wskazań lekarskich, papierosów, alkoholu, dopalaczy i narkotyków),
 • zapobieganie niebezpieczeństwom związanym z nadużywaniem komputera, Internetu, telefonów komórkowych i telewizji, oraz nieodpowiedzialnym korzystaniem z mediów społecznościowych.
 • uczenie sposobów kontrolowania i wyrażania własnych emocji oraz radzenia sobie ze stresem.

Zajęcia SKS

Projekt 9,2

Kalendarz

Wskazówki dojazdu

Odsłon artykułów:
507807