Ewaluacja programu polega na systematycznym gromadzeniu informacji na temat prowadzonych działań, w celu ich modyfikacji i podnoszenia skuteczności programu wychowawczo-profilaktycznego. Ewaluacja przeprowadzana będzie poprzez:

  • obserwację zachowań uczniów i zachodzących w tym zakresie zmian,
  • analizę dokumentacji,
  • przeprowadzanie ankiet, kwestionariuszy wśród uczniów, rodziców i nauczycieli,
  • rozmowy z rodzicami,
  • wymianę spostrzeżeń w zespołach wychowawców i nauczycieli,
  • analizę przypadków.

Ewaluacja programu przeprowadzana będzie w każdym roku szkolnym przez zespół ds. Ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego powołany przez dyrektora. Zadaniem Zespołu jest opracowanie planu ewaluacji, organizacja badań oraz opracowanie wyników. Z wynikami prac zespołu w formie raportu ewaluacyjnego zostanie zapoznana rada pedagogiczna i rada rodziców.

Zajęcia SKS

Projekt 9,2

Kalendarz

Wskazówki dojazdu

Odsłon artykułów:
507811