Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.zspkp.pl

Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Króliku Polskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Króliku Polskim.

  • Data publikacji strony internetowej: 2014-09-01.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2017-09-01.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Filmy nie posiadają napisów dla głuchych.

Zdjęcia i grafiki nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.

Część plików nie jest dostępnych cyfrowo.

Dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi.

Brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Ułatwienia na stronie internetowej kontrast kolorystyczny pomiędzy tekstem a tłem.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiszowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dariusz Królicki, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 726893135. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Do budynku szkoły prowadzą 2 wejścia od ul. Bieszczadzkiej. Do wejścia głównego A prowadzą schody. Wejście A jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły Wejście B do szkoły i sali sportowej nie ma przeszkód architektonicznych.

Szkoła posiada 2 kondygnacje - parter i piętro. Na parterze i piętrze znajduje się szeroki korytarz. W budynku nie ma windy. Na parterze znajduje się sekretariat, gabinet dyrektora szkoły oraz pokój nauczycielski. Do sekretariatu prowadzą schody. Na sali gimnastycznej znajduje się łazienka dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Budynek nie posiada takich dostosowań jak platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne, pochylnie.

Dyrektor Szkoły dopuszcza prawo wstępu z psem asystującym.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma także możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.