"Dla nas najważniejsze jest aby nasze dzieci były szczęśliwe, gdyż tylko ze szczęśliwych dzieci wyrastają szczęśliwi dorośli".

WIZJA PRZEDSZKOLA

Przedszkole jest placówką otwartą, bezpieczną i przyjazną dla dzieci oraz ich rodziców. Pragniemy wychować dziecko jako człowieka twórczego, nastawionego na osiąganie sukcesów na miarę swoich możliwości, promować wychowanie przedszkolne w środowisku lokalnym, kultywować tradycję i wychowanie regionalne , a także doskonalić rozwój zawodowy i osobowość każdego nauczyciela.

  • W szkole funkcjonują dwa oddziały przedszkolne  dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. W codziennej pracy nauczycielom przyświeca misja wszechstronnego rozwoju dzieci w sferze umysłowej i emocjonalnej, zgodnie z ich indywidualnymi możliwościami i potrzebami. Ważnym elementem w koncepcji pracy przedszkola jest dbałość o rozwój talentów teatralnych, muzycznych, tanecznych i sportowych wychowanków.
  • Nauczyciele wspierają rozwój aktywności  ruchowej dzieci  uatrakcyjniając  zajęcia elementami ćwiczeń i zabaw z elementami gimnastyki korekcyjnej, Weroniki Sherborne, pedagogiki zabawy, Metody Dobrego Startu.
  • W przedszkolu dzieci zachęcane są do samodzielnego rozwijania się poprzez  tworzenie kącików zainteresowań własnymi wytworami, organizowane są zabawy badawcze, tematyczne, konstrukcyjne i twórcze, stwarzane są warunki do zabaw według inwencji twórczej dziecka. Działalność plastyczna dzieci przejawia się w różnych technikach plastyczno-technicznych, systematycznie organizowane są wystawki dla rodziców.
  • Przedszkole ściśle współpracuje z rodzicami, uwzględnia ich potrzeby i oczekiwania. Angażuje rodziców do pracy na rzecz przedszkola. Rodzice są naszymi sojusznikami, a działania nasze są skoordynowane. Wszyscy pracownicy naszej placówki współdziałają ze sobą. Tworzą przyjazną atmosferę, dzięki której dzieci czują się akceptowane i bezpieczne.
  • Nasze przedszkole jest kolorowe i bajeczne. Ciągle doskonalimy swoją bazę lokalową. Sale wyposażone są w nowoczesny sprzęt, nowe meble, pomoce dydaktyczne i piękne zabawki. Nasz plac zabaw zaspokaja potrzeby ruchowe dzieci na świeżym powietrzu i zachęca do zabawy.
  • Dzięki skutecznej promocji nasze przedszkole ma dobra opinię w środowisku lokalnym. Dobra baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia dopełnia działania dydaktyczno - wychowawcze i wpływa na wysoką ocenę.