W związku z pozyskiwaniem danych osobowych informujemy, zgodnie z zapisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016, str. 1 zwanego dalej RODO oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000), że:

 1. Administratorem danych osobowych uczniów oraz rodziców/opiekunów prawnych jest Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Króliku Polskim, reprezentowana przez dyrektora szkoły. Z administratorem można kontaktować się pisemnie na adres: Królik Polski, ul. Bieszczadzka 137, 38-481 Rymanów Zdrój, drogą e-mailową pod adresem: http://www.zspkp.pl lub telefonicznie pod numerem: 134357408.
 2. Inspektorem ochrony danych (IOD) jest Wojciech Zajdel, kontakt: e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

- wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze w związku z prowadzeniem przez szkołę zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a wynikających m.in. z ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457), ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996) oraz ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2159) - podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia RODO;

- wewnętrznych celów administracyjnych szkoły - podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

- świadczenia opieki pielęgniarskiej i profilaktyki zdrowia uczniów, prowadzenia ewidencji uczniów na potrzeby procesów nauczania, realizacji procesu nauczania  - podstawa prawna art. 9 ust. 2 lit. h RODO;

- zapewnienia bezpieczeństwa uczniów, pracowników i mienia szkoły w związku ze stosowaniem monitoringu  - podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

- promocji szkoły, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku szkoły, a także w celu zapewnienia udziału w zajęciach dodatkowych, żywienia uczniów, korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej - podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

 1. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa lub zawartych umów.
 2. Pani/Pana dane osobowe oraz dziecka będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania wskazanego w pkt 3, w tym przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku archiwizacji wynikającego z przepisów prawa.
 3. Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, na podstawie której przetwarzane są dane osobowe (jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą poddane zautomatyzowanym procesom związanym
  z podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniu.
 7. W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub jest dobrowolne.
 8. Jeśli uzna Pani/Pan, że dane osobowe Pani/Pana lub dziecka nie są przetwarzane w sposób prawidłowy przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Administrator danych

Zajęcia SKS

Projekt 9,2

Odsłon artykułów:
561763