Jednym z celów wychowania przedszkolnego jest troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną oraz zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych. Zabawy ruchowe i gimnastyczne dla przedszkolaków, poza dobrą zabawą, mają na celu pozytywne wpływanie na rozwój ruchowy i motoryczny dziecka. Są też bardzo lubianą  przez dzieci formą zajęć.

Oddziaływanie zabaw ruchowych i ćwiczeń na dziecko jest wielostronne. Zabawa oprócz tego, że wpływa na rozwój fizyczny, ma również walory poznawcze, kształtuje  myślenie przyczynowo- skutkowe. Zabawy ruchowe i ćwiczenia wyrabiają dodatnie cechy charakteru: dyscyplinę, solidarność zespołową, uczciwość, podporządkowanie się przepisom, regułom i zasadom. Rozwijają również uczucia społeczne i uczą  współżycia w grupie.