Rozdział I

Zagadnienia ogólne
§ 1.

 1. Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią szkoły.
 2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły oraz rodzice.

Rozdział II
Funkcje biblioteki
§ 2.

Biblioteka:

 1. Służy realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły oraz wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli.
 2. Stanowi centrum informacji o wszystkich materiałach dydaktycznych znajdujących się w szkole.
 3. Pełni funkcję ośrodka informacji w szkole: dla uczniów, nauczycieli i rodziców.

Rozdział III
Organizacja biblioteki
§ 3.

 1. Nadzór:
  Bezpośredni nadzór nad pracą biblioteki sprawuje dyrektor szkoły, który:
  1. zapewnia właściwe pomieszczenie, wyposażenie, wykwalifikowaną kadrę i środki finansowe na działalność biblioteki,
  2. zarządza skontrum zbiorów bibliotecznych, dba o jej protokolarne przekazanie przy zmianie pracownika.
 2. Lokal:
  Lokal biblioteki składa się z jednego pomieszczenia, w którym wydzielona jest: wypożyczalnia, czytelnia.
 3. Zbiory:
  1. biblioteka gromadzi następujące materiały:
   • wydawnictwa informacyjne,
   • podręczniki i programy szkolne,
   • lektury szkolne,
   • literaturę popularnonaukową i naukową,
   • wybrane pozycje z literatury pięknej,
   • wydawnictwa albumowe z dziedziny sztuki i krajoznawstwa,
   • prasę dla młodzieży oraz nauczycieli,
   • wybrane wydawnictwa z psychologii, filozofii, socjologii, pedagogiki i dydaktyki różnych przedmiotów nauczania,
   • materiały audiowizualne.
  2. rozmieszczenie zbiorów:
   • literatura piękna i lektury szkolne w układzie alfabetycznym wg nazwisk autorów,
   • literatura popularnonaukowa i naukowa – w układzie działowym
   • księgozbiór podręczny – w czytelni,
  3. prasa i księgozbiór podręczny udostępniane są w czytelni i do pracowni na zajęcia.
 4. Pracownicy:
  zasady zatrudniania nauczycieli bibliotekarzy określają odrębne przepisy.
 5. Czas pracy biblioteki:
  1. biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie trwania zajęć dydaktycznych zgodnie z organizacją roku szkolnego,
  2. w czasie przeprowadzania w bibliotece skontrum, wypożyczenia są wstrzymane,
 6. Finansowanie wydatków:
  1. wydatki pokrywane są z budżetu ZSP w Króliku Polskim
  2. propozycje wydatków na uzupełnienie zbiorów zatwierdza dyrektor szkoły,
  3. działalność biblioteki może być dotowana przez Radę Rodziców i innych ofiarodawców.

Rozdział IV
Zadania i obowiązki nauczyciela bibliotekarza
§ 4.

 1. Praca pedagogiczna:
  W ramach pracy pedagogicznej nauczyciel bibliotekarz obowiązany jest do:
  1. udostępniania zbiorów w wypożyczalni i czytelni,
  2. indywidualnego doradztwa w doborze lektury,
  3. udzielania informacji,
  4. udziału w realizacji programu edukacji czytelniczej i medialnej,
  5. informowania nauczycieli i wychowawców na podstawie obserwacji pedagogicznej i prowadzonej statystyki o poziomie czytelnictwa w poszczególnych klasach,
  6. prowadzenia różnych form upowszechniania czytelnictwa.
 2. Praca organizacyjno – techniczna.
  W ramach prac organizacyjnych i technicznych nauczyciel bibliotekarz obowiązany jest do:
  1. gromadzenia zbiorów - zgodnie z profilem programowym i potrzebami placówki,
  2. ewidencji zbiorów – zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  3. opracowania zbiorów (klasyfikowanie, katalogowanie, opracowanie techniczne),
  4. selekcji zbiorów (materiałów zbędnych i zniszczonych),
  5. organizacji udostępniania zbiorów,
 3. Obowiązki nauczyciela bibliotekarza:
  1. odpowiada za stan i wykorzystanie powierzonych mu zbiorów,
  2. współpracuje z wychowawcami i nauczycielami poszczególnych przedmiotów,
  3. sporządza plan pracy, harmonogram zajęć z przysposobienia czytelniczego i informacyjnego oraz okresowe i roczne sprawozdanie z pracy,
  4. prowadzi dzienną, miesięczną, semestralną oraz roczną statystykę wypożyczeń, dziennik pracy biblioteki, księgi inwentarzowe, rejestry ubytków, rejestr akcesyjny czasopism, ewidencję wypożyczeń,
  5. doskonali warsztat pracy.

Rozdział V
Prawa i obowiązki czytelników
§ 5.

 1. Czytelnicy mają prawo do bezpłatnego korzystania z księgozbioru biblioteki.
 2. Korzystając z biblioteki, zobowiązani są do dbałości o wypożyczone książki.
 3. Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki, ale w uzasadnionych przypadkach biblioteka może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczeń z podaniem terminu ich zwrotu.
 4. W stosunku do czytelników, którzy nie rozliczą się z biblioteką mogą być zastosowane kary: okresowe wstrzymanie wypożyczeń; w porozumieniu z wychowawcą obniżenie oceny z zachowania.
 5. Korzystający z czytelni wpisuje się do zeszytu odwiedzin.
 6. W bibliotece obowiązuje cisza, zakaz spożywania posiłków i picia napojów.
 7. W bibliotece obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych.
 8. W stosunku do czytelników przetrzymujących książki mogą być zastosowane kary: nagana wychowawcy klasy, praca na rzecz biblioteki, okresowe wstrzymanie wypożyczenia.
 9. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki czytelnik musi zwrócić taką samą pozycję, w wyjątkowych sytuacjach inną, wskazaną przez bibliotekarza.
 10. Wszystkie wypożyczone książki powinny być zwrócone co najmniej na tydzień przed końcem roku szkolnego.
 11. Uczniom osiągającym wysokie wyniki w czytelnictwie mogą być przyznawane nagrody na koniec roku szkolnego.