Procedura wypożyczania podręczników

 1. Do wypożyczania podręczników uprawnieni są wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej w Króliku Polskim z kl. I – VIII SP.
 2. Wypożyczanie odbywa się na początku każdego roku szkolnego – najpóźniej do dnia 15 września danego roku szkolnego.
 3. Podręczniki wypożyczane są na okres 10 miesięcy, termin ich zwrotu ustala się na ostatni tydzień danego roku szkolnego.
 4. Uczeń, który w trakcie roku szkolnego, z powodów losowych, rezygnuje z edukacji w Szkole, zobowiązany jest zwrócić otrzymane podręczniki lub materiały edukacyjne.

Obowiązki Ucznia związane z wypożyczeniem podręczników

 1. Przez cały okres użytkowania podręczników Uczeń dba o właściwe i czyste obłożenie książki.
 2. Uczeń/Rodzic ma obowiązek na bieżąco dokonywać drobnych napraw, czy ewentualnej wymiany okładki.
 3. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek w podręcznikach.
 4. Wraz z upływem terminu zwrotu (ostatni tydzień danego roku szkolnego) Uczeń powinien uporządkować podręczniki, tj. powycierać wszystkie wpisy ołówka, podkleić, obłożyć w nową okładkę, jeśli wcześniejsza ulegnie zniszczeniu, a następnie oddać do biblioteki szkolnej wszystkie wypożyczone podręczniki wraz z ich dodatkowym wyposażeniem (płyty, mapy, plansze itp.).


Uszkodzenie lub zniszczenie podręcznika

 1. Przez uszkodzenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się nieumyślne zabrudzenie, poplamienie, zgniecenie lub rozerwanie umożliwiające jednak dalsze ich wykorzystywanie.
 2. Na żądanie Bibliotekarza użytkownik, który doprowadził do uszkodzenia materiałów bibliotecznych, jest zobowiązany podręcznik naprawić.
 3. Przez zniszczenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się umyślne lub spowodowane przez zaniedbanie użytkownika poplamienie, trwałe zabrudzenie, porysowanie lub popisanie, połamanie lub rozerwanie, wyrwanie i zagubienie kartek oraz inne wady fizyczne, które pomniejszają wartość użytkową podręcznika lub materiałów edukacyjnych i uniemożliwiają pełne z nich korzystanie w przyszłości.

 

Zakres odpowiedzialności

 1. Uczeń/Rodzic ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia wypożyczonych podręczników lub materiałów edukacyjnych, nieujawnionych w chwili wypożyczenia.
 2. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub zgubienia podręcznika lub materiału edukacyjnego Szkoła może żądać od rodziców ucznia odkupienia nowego podręcznika.