mgr Marek Gromek

GODZINY PRACY PSYCHOLOGA W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

- poniedziałek           7.45 – 10.45

- środa                       7.45 – 14.45                                          

 

Głównym i najważniejszym odbiorcą wszelkich działań  psychologa w szkole jest uczeń. Najistotniejszym zadaniem jest rozpoznanie możliwości uczniów oraz ich sytuacji wychowawczej. Takie rozpoznanie poprzedza wszelkie działania profilaktyczne, mediacyjne oraz interwencyjne wobec uczniów, rodziców i nauczycieli.

Celem pracy z grupą, przybierającą najczęściej formę zajęć psychoedukacyjnych, najczęściej jest rozwiązanie konkretnego problemu, konfliktu, mediacja. Czasem bywa nim jednak chęć poznania grupy, zintegrowania jej lub zwiększenia jej potencjału.

Ważnym jest nie tylko jednorazowe rozwiązanie problemu, ale przede wszystkim otwarcie komunikacji, wyposażenie w umiejętność rozwiązywania konfliktów, uwolnienie
z negatywnych emocji. Jest to tym samym metoda integrowania grupy, która zaczyna darzyć siebie większym zaufaniem, zna swoje możliwości i ograniczenia.

Najważniejszą zasadą psychologa jest dyskrecja, czyli tajemnica. To, o czym uczeń mówi psychologowi w zaufaniu, podlega tej zasadzie. Jedynie sam uczeń może zwolnić psychologa z powierzonej mu tajemnicy. Pewne działania są niemożliwe bez zaangażowania osób trzecich, ale wówczas ZAWSZE poinformowany zostaje o tym uczeń.

W swojej pracy kieruję i zawsze kierować się będę zasadami Kodeksu Etycznego Psychologa, a dobro dziecka, ucznia jest dla mnie priorytetem.

Serdecznie zapraszam do współpracy rodziców i opiekunów uczniów.

Drzwi mojego gabinetu są zawsze szeroko otwarte!

 

Zadania psychologa szkolnego

  1. Prowadzenie działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia.
  2. Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
  3. Prowadzenie odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, prowadzenie zajęć o charakterze terapeutycznym, profilaktycznym, interwencyjnym.
  4. Zapobieganie zaburzeniom zachowania, emocjonalnym i psychicznym. Przeciwdziałanie patologii społecznej i profilaktyka uzależnień. Przeciwdziałanie przemocy (psychicznej, fizycznej, wirtualnej) oraz zaniedbaniu środowiskowemu.
  5. Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
  6. Wspieranie wychowawców klas, zespołów wychowawczych w zakresie wprowadzania zaleceń ujętych w opiniach i orzeczeniach Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz w działaniach wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki szkolnej.
  7. Nawiązywanie współpracy z uczniami, nauczycielami, rodzicami oraz innymi specjalistami.
  8. Monitorowanie przebiegu rozwoju poznawczego, emocjonalno-społecznego, psychoruchowego uczniów.