„Książka jest to mędrzec łagodny i pełen słodyczy.

Puste życie napełnia światłem, a puste serce wzruszeniem”.

Kornel Makuszyński

 

Pasowanie na czytelnika to uroczystość, która na stałe wpisała się do kalendarza wydarzeń szkolnych. Odbywa się w drugim semestrze, kiedy dzieci znają już cały alfabet i umieją czytać.

Poniedziałek, 21 maja 2018 r., był dniem wyjątkowym dla uczniów klasy pierwszej, którzy tego właśnie dnia zostali przyjęci do grona czytelników biblioteki szkolnej. Uroczyste pasowanie poprzedziło spotkanie z panią bibliotekarką, która zapoznała dzieci z zasadami samodzielnego korzystania z biblioteki. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w zajęciach, dając dowód, że są świetnie przygotowani do roli czytelnika. Następnie Pan Dyrektor dokonał uroczystego pasowania, po którym dzieci z powagą ślubowały, że będą przestrzegać regulaminu biblioteki szkolnej oraz szanować książki, aby mogły służyć innym czytelnikom. Po złożeniu przyrzeczenia wszyscy otrzymali pamiątkowe dyplomy, książeczki oraz kolorowe zakładki. Nie zabrakło również słodkiego poczęstunku. Na zakończenie pani bibliotekarka zaprosiła nowych czytelników do biblioteki, zachęcając ich do czytania i częstego wypożyczania książek.