Plan Pracy Wychowawczy Przedszkola w grupie 3-4 letniej na rok szkolny 2018/2019

 

1.INTEGRACJA

 Przedszkole jest miejscem przyjaznego przebywania dzieci o różnym stopniu rozwoju.

Cele  szczegółowe:

- rozróżnianie pozytywnych i negatywnych form zachowania,

- akceptowanie drugiego człowieka,

- rozróżnianie dobra od zła,

- przestrzeganie kompromisu w zabawie,

- rozwiązywanie konfliktów,

- pomaganie niepełnosprawnym i innym,

- rozpoznawanie i nazywanie uczuć innych,

- stosowanie się do umów ustalonych w grupie (Kodeksu przedszkolaka),

- kształtowanie samodzielności,

- kształtowanie odporności emocjonalnej,

- inspirowanie dzieci do zabaw tematycznych, konstrukcyjnych adekwatnych do realizowanych tematów kompleksowych,

Formy realizacji:

- zabawy integracyjne, tematyczne, dydaktyczne, konstrukcyjne, ruchowe,

- rytmika,

- formy teatralne,

- literatura dla dzieci,

- wystawki prac dziecięcych,

- zajęcia otwarte,

- spotkania z ciekawymi ludźmi

- wycieczki do różnych zakładów użyteczności publicznej- zapoznanie z pracą kucharza, ekspedientki , bibliotekarza itd.

 

2.OBYCZAJOWOŚĆ

 Przedszkole pomaga dostrzegać wokół siebie wartości ważne dla społeczeństwa.

Cele szczegółowe:

- kształtowanie poczucia przynależności do grupy, rodziny oraz wypełnianie obowiązków na ich rzecz,

- dbanie o dobro własne i innych,

- odczuwanie więzi z przedszkolem, domem rodzinnym i ojczyzną,

- używanie form grzecznościowych,

- kulturalne zachowywanie się w każdej sytuacji,

- rozróżnianie pozytywnych i negatywnych form zachowania

- dostrzeganie odrębności innych i rozumienie ich potrzeb.

Formy realizacji:

- kronika przedszkolna,

- uroczystości,

- spotkania,

- konkursy,

- publikacje.

 

3.REGIONALIZM, PATRIOTYZM

 Przedszkole tworzy warunki sprzyjające uczestniczeniu dzieci w życiu rodziny, lokalnego środowiska oraz klimat miłości do małej i wielkiej ojczyzny.

Cele szczegółowe:

- wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną,

- rozwijanie zainteresowania własną miejscowością i regionem,

- wzmacnianie poczucia przynależności narodowej, historycznej, kulturowej,

- „Kto Ty jesteś? Polak mały”- upamiętnienie 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, kształtowanie świadomości patriotycznej i obywatelskiej, rozwijanie i wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej oraz przynależności do rodziny i kraju pochodzenia.

- uświadamianie oraz wpajanie szacunku dla kultury własnego narodu oraz jego dziedzictwa,

-kształtowanie postaw otwartych, tolerancyjnych, nastawionych na różnorodność i akceptację innych kultur i narodów,

- szanowanie praw człowieka.

Formy realizacji:

- zajęcia tematyczne,

- spacery i wycieczki,

- spotkania z ciekawymi ludźmi,

- konkursy tematyczne,

- wystawy okolicznościowe,

- uroczystości (100 lecie Odzyskania Niepodległości)

 

4.EKOLOGIA

 Przedszkole uczy kochać i chronić otaczającą go przyrodę.

Cele szczegółowe:

- kształtowanie opiekuńczej postawy dzieci wobec istot żywych i środowiska naturalnego,

- ukazywanie walorów estetycznych przyrody i budzenie potrzeby zachowania jej piękna,

- kształtowanie u dzieci poczucia odpowiedzialności za stan środowiska w swoim otoczeniu,

- zachęcanie dzieci i ich rodziców do podejmowania konkretnych działań na rzecz przyrody ojczystej.

Formy realizacji:

- wycieczki,

- spacery,

- konkursy,

- prace porządkowe,

- prace hodowlane

- doświadczenia,

- obserwacje przyrodnicze,

- eksperymenty,

- akcje ekologiczne

 

5.ZDROWIE

 Przedszkole rozwija umiejętności i nawyki oraz promuje zachowania, które pozwalają spojrzeć na zdrowie, jako wartość.

Cele szczegółowe:

- kształtowanie świadomej i czynnej postawy w dążeniu do zachowania zdrowia,

- nabywanie właściwych nawyków higienicznych, żywieniowych i aktywności ruchowej,

- stwarzanie poczucia bezpieczeństwa własnego i innych, oraz życia w zgodzie ze środowiskiem naturalnym,

- „Bezpieczny Przedszkolak”- cykl spotkań ze Strażakiem, Policjantem, Ratownikiem medycznym w celu unikania i niwelowania zagrożeń wynikających z otaczającej nas rzeczywistości,

- angażowanie rodziców w działalność prozdrowotną przedszkola.

Formy realizacji:

- zajęcia z programu profilaktycznego,

-  zajęcia tematyczne – Bezpiecznie korzystamy z  i Internetu,

- zabiegi higieniczne,

- spacery,

- wycieczki.

Zajęcia SKS

Projekt 9,2

Odsłon artykułów:
561910