Akty prawne

Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje się w oparciu o następujące akty prawne:

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U.z 2017 r., poz. 703);
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2017 r., poz. 1591);
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2017 r., poz. 649

 

W jakim celu organizuje się PPP?

 • aby wspierać potencjał rozwojowy dziecka,
 • stworzyć warunki do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola oraz środowisku społecznym.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest przez nauczycieli, specjalistów, pracowników przedszkola i szkoły.

 

Kiedy i w jakiej formie udzielamy PPP?

 • w trakcie bieżącej pracy z przedszkolakiem lub uczniem.
 • w formie zajęć organizowanych w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizujemy dla:

 • uczniów/wychowanków, na podstawie rozpoznania, opinii lub orzeczenia,
 • dla rodziców tych uczniów,
 • dla nauczycieli.

 

Potrzeba objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną może wynikać:

 • z niepełnosprawności,
 • z niedostosowania społecznego,
 • z zagrożenia niedostosowaniem społecznym, z zaburzeń zachowania lub emocji,
 • ze szczególnych uzdolnień,
 • ze specyficznych trudności w uczeniu się,
 • z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych, z choroby przewlekłej,
 • z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; z niepowodzeń edukacyjnych,
 • z zaniedbań środowiskowych,
 • z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego(np. wcześniejszym kształceniem za granicą).

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:

 • rodzicami uczniów,
 • poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli,
 • innymi przedszkolami, szkołami i placówkami,
 • organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

 

Formy udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

 • zajęcia rozwijające uzdolnienia.
 • zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się.
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze.
 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
 • zajęcia logopedyczne,
 • zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne,
 • inne zajęcia o charakterze terapeutycznym.
 • zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu
 • porady i konsultacje

 

W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest również w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów.

O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną informuje się rodziców ucznia.